ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") uvádzame, prečo spoločnosť MS Rental services, s.r.o. zhromažďuje, využíva alebo zdieľa Vaše osobné údaje v súvislosti s Vami ako zákazníkmi alebo dodávateľmi tejto spoločnosti. Prečítajte si prosím pozorne tieto Zásady.

 

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov spoločnosť MS Rental Services, s.r.o. zodpovedá za to, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s týmito Zásadami a platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:

 

Prevádzkovateľ : MS Rental services, s.r.o.

Sídlo: Suchý Jarok 2807, 066 01 Humenné

Identifikačné číslo: 50814818

 

ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje sme oprávnení zhromažďovať rôznymi spôsobmi, ktoré sú opísané nižšie. Osobné údaje, ktoré spracúvame, nám spravidla poskytujete v okamihu, keď si od nás prenajímate alebo kupujete zariadenia alebo nás inak kontaktujete (napríklad prostredníctvom formulárov na našich internetových stránkach alebo cez zákaznícky servis) alebo nám poskytujete služby. Pre účely ochrany našich práv získavame niektoré údaje z externých zdrojov, napr. z verejne prístupných registrov ako je obchodný vestník a register hospodárskych subjektov. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú tieto kategórie údajov:

 

základné osobné údaje, meno a priezvisko, identifikačné číslo, číslo občianskeho preukazu;

 

kontaktné údaje, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, fax, webové stránky. Od firemných klientov môžeme tiež zhromažďovať príslušné informácie týkajúce sa Vašej funkcie a kontaktných údajov v spoločnosti, ktorú zastupujete;

 

fakturačné a platobné údaje, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail pre zasielanie faktúr, číslo bankového účtu.

informácie týkajúce sa vzťahov so zákazníkmi, ako je interakcia s klientmi, ich kontaktné údaje a odpovede, úverové informácie a zariadenia na prenájom, jazyk (v prípade zahraničného obchodu), geo-lokačné údaje niektorých našich zariadení (z GPS), ktoré môžu byť vybavené touto technológiou, dostupné informácie o platobnej disciplíne.

 

 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Poskytnutie potrebných identifikačných, kontaktných a platobných údajov pre účel poskytovania služieb a správu nášho zmluvného vzťahu je zmluvnou požiadavkou a v prípade, že nám tieto údaje neposkytnete, nemôžeme s Vami zmluvu uzavrieť a ďalej ju plniť. Poskytnutie potrebných fakturačných údajov je zákonnou požiadavkou podľa účtovných a daňových predpisov a v prípade, že nám tieto údaje neposkytnete, nemôžeme s Vami zmluvu uzavrieť a ďalej ju plniť. V ostatných prípadoch a pre ostatné účely poskytnutie osobných údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a ak nám osobné údaje pre tento účel ďalej neposkytnete, nebude to mať vplyv na náš zmluvný vzťah.

 

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame pre tieto účely:

 

Poskytovanie služieb a správa nášho zmluvného vzťahu

 

Hlavným účelom zhromažďovania Vašich osobných údajov je poskytovanie služieb a správa a udržiavanie vzťahu medzi nami a Vami (resp. spoločnosťou, ktorú zastupujete), ako našim zákazníkom alebo dodávateľom. V takom prípade spracúvame osobné údaje na základe zmluvy medzi Vami (resp. spoločnosťou, ktorú zastupujete) a spoločnosťou MS Rental services, s.r.o..

 

Marketing

 

Aby sme Vás mohli informovať o nových prvkoch našich služieb, žiadať Vás o spätnú väzbu alebo Vám poskytovať ďalšie relevantné informácie o našich službách, budeme Vám zasielať obchodné oznámenia formou e-mailu či letákov a pod. V tomto ohľade je spracúvanie Vašich kontaktných údajov založené na našom oprávnenom záujme poskytovať Vám relevantné informácie o spoločnosti MS Rental services, s.r.o. a propagovať naše služby.

 

Máte právo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu pre účely priameho marketingu a ak ju vznesiete, nebudeme Vaše osobné údaje pre tento účel spracúvať. Obchodné oznámenia si môžete kedykoľvek odhlásiť v každej jednotlivej správe alebo e-mailom na adrese: marosveliky@gmail.com

 

Ochrana nášho majetku

 

Pre účely ochrany nášho majetku a zabezpečenia (napr. budovy, zariadení) sa v našich zákazníckych centrách nachádza kamerový systém so záznamom, pričom predmetné miesta sú označené informáciou o umiestnení kamerového systému. Niektoré zariadenia (stroje) sú vybavené technológiou GPS, ktorá sleduje polohu nášho zariadenia. Tieto spracúvania sú založené na našom oprávnenom záujme, ktorým je ochrana nášho majetku.

 

Údaje súvisiace s fakturáciou

 

Osobné údaje našich zákazníkov a dodávateľov spracúvame aj preto, aby sme plnili svoje povinnosti podľa platných účtovných a daňových predpisov. V týchto prípadoch je spracúvanie osobných údajov založené na kogentných ustanoveniach právnych predpisov, ktoré vyžadujú, aby sme ukladali určité údaje pre potreby vedenia účtovníctva.

 

 

Uplatňovanie a výkon právnych nárokov, pohľadávok

 

Osobné údaje našich zákazníkov a dodávateľov spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj pre účely uplatňovania a výkonu našich právnych nárokov a pohľadávok. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme, ktorým je ochrana našich majetkových práv a iných záujmov, know-how, povesti a pod.

 

Uchovávanie dokumentov (bez ďalšieho nakladania)

 

V niektorých prípadoch nám právne predpisy ukladajú povinnosť uchovať dokumenty a informácie po určitú dobu. Aby sme splnili túto zákonnú požiadavku, uchovávame po stanovenú dobu napríklad účtovnú dokumentáciu a daňové doklady.

 

PRENOS A SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Niektoré účtovné, finančné a kontaktné údaje našich zákazníkov môže tiež spracúvať v našom mene iný subjekt skupiny MS Rental services, s.r.o.. Toto spracúvanie vychádza z nášho oprávneného záujmu na prenos osobných údajov pre interné administratívne účely, napr. pre účely využitia centralizovaných systémov riadenia zákazníckych vzťahov či v rámci centrálneho hodnotenia spokojnosti našich zákazníkov.

 

Osobné údaje sme oprávnení sprístupňovať tretím osobám:

 

ak to umožňuje alebo požaduje právny predpis, napr. na splnenie požiadaviek príslušných orgánov alebo v súvislosti so súdnym konaním;

 

v prípade, že naši dôveryhodní poskytovatelia služieb poskytujú služby v našom mene a podľa našich pokynov (napr. administratíva spojená s fakturáciou zadaná externým dodávateľom). Na používanie Vašich osobných údajov budeme vždy dohliadať a ponesieme za nich zodpovednosť;

 

ak na prenos zariadenia (stroja) využijeme služby externého dopravcu, tento poskytovateľ bude mať k dispozícii nevyhnutné identifikačné údaje pre overenie totožnosti osoby, ktorej dané zariadenie (stroj) odovzdáva; pre účely prípadného sporu a ochrany vlastných práv je dopravca oprávnený uchovať si nevyhnutné osobné údaje zákazníka;

 

ak sme v dobrej viere presvedčení, že sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, ochranu Vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb a na vyšetrovanie podvodu alebo na to, aby sme vyhoveli požiadavkám orgánov verejnej moci.

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EU/EHP

 

Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať mimo EU ani Európsky hospodársky

priestor.

SÚBORY COOKIE

 

Na našich internetových stránkach na adrese http://www.msrental.sk/, tiež používame súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory umiestnené vo Vašom zariadení, kde zhromažďujú užitočné informácie, aby zvýšili funkčnosť našich internetových stránok a uľahčili Vám ich využívanie. Cookies a ďalšie štatistické techniky môžeme používať na štatistické účely, kedy spracúvame ich anonymné, súhrnné štatistiky týkajúce sa napr. používania internetových stránok, aby sme zistili, ako používatelia používajú naše webové stránky a aby sme im túto činnosť uľahčili.

 

Vo svojom internetovom zariadení môžete cookies zakázať, obmedziť ich používanie alebo ich z počítača odstrániť. Keďže však súbory cookie významne prispievajú k funkčnosti našich internetových stránok, ich obmedzovanie môže obmedziť aj funkčnosť týchto webových stránok.

 

Podrobnejšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete v našich zásadách používania súborov cookies tu: https://policies.google.com/technologies/cookies

 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutne nutnú z hľadiska účelov

vymedzených v týchto Zásadách.

 

Väčšina Vašich osobných údajov bude uchovávaná po dobu, po ktorú budete zákazníkmi alebo dodávateľmi spoločnosti MS Rental services, s.r.o.. Ak to vyžadujú alebo umožňujú platné právne predpisy, môžu byť niektoré osobné údaje uchovávané aj potom, čo už nebudete využívať naše služby alebo nám služby poskytovať. Napr. zmluvy uchovávame po dobu všeobecnej alebo dohodnutej premlčacej lehoty, daňové doklady a účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov. Vaše osobné údaje vymažeme hneď potom, ako ich uchovávanie nebude požadované zákonom ani nebude nevyhnutné pre plnenie Vašich alebo našich povinností alebo určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

 

VAŠE PRÁVA

 

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Máte kedykoľvek právo na prístup, opravu, aktualizáciu, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov. Zoberte však prosím na vedomie, že niektoré informácie sú pre účely vymedzené týmito Zásadami absolútne nevyhnutné a môžu byť aj vyžadované zákonom. Tieto

osobné údaje preto nie je možné vymazať.

 

Máte právo vzniesť námietku proti určitému spracúvaniu. V rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov máte právo obmedziť spracúvanie údajov.

 

V rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi máte právo na prenosnosť údajov, t. j. právo dostať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a poskytnúť ich inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

 

Vyššie uvedené žiadosti nám môžete zasielať na marosveliky@gmail.com.

 

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na marosveliky@gmail.com (bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracúvania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním).

 

Ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame nesprávne, máte právo podať sťažnosť svojmu národnému orgánu pre ochranu osobných údajov v EU/EHP. V Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou.

 

ZABEZPEČENIE

 

Zachovávame primerané bezpečnostné opatrenia (vrátane fyzických, elektronických a administratívnych) k ochrane osobných údajov pred stratou, zničením, zneužitím a neoprávneným prístupom či sprístupnením. Prístup k osobným údajom napríklad obmedzujeme len na oprávnených zamestnancov a dodávateľov, ktorí tieto informácie potrebujú vedieť v rámci plnenia svojich pracovných úloh.

 

Zoberte prosím na vedomie, že hoci sa snažíme zaisťovať primerané opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, žiadny bezpečnostný systém nemôže zabrániť všetkým porušeniam zabezpečenia, ktoré môžu nastať.

 

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

 

Tieto Zásady môžeme príležitostne meniť. Ak urobíme akékoľvek zmeny týchto Zásad, budeme Vás o tom informovať na našich internetových stránkach na adrese http://www.msrental.sk/ , kde nájdete taktiež najnovšiu verziu týchto Zásad.

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na našu zodpovednú osobu : marosveliky@gmail.com alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

 

Zodpovedná osoba

 

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je Maroš Veliký, MIVEX 3M, s.r.o. so sídlom Tyršova 16, 066 01 Humenné, IČO: 51693712 , Zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, odd. Sro, vl.č.36427/P

 

 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.